Regulamin

Regulamin z dnia 2018-05-25

Regulamin korzystania z serwisu internetowego  http://www.abbotcapital.pl/

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział II. Kontakt z Usługodawcą

Rozdział III. Użytkownik

Rozdział IV. Ochrona danych osobowych

Rozdział V. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

Rozdział VI. Odpowiedzialność Usługodawcy

Rozdział VII. Rola Serwisu

Rozdział VIII. Reklamacja

Rozdział IX. Postanowienia końcowe

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.abbotcapital.pl/ („Serwis”) przez jego użytkowników („Użytkownicy”). Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która korzysta z Usług Serwisu.
2. Właścicielem Serwisu jest Abbot Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-052) przy ul. Mazowieckiej 9 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000522682,  o kapitale zakładowym 5 000,00 PLN wpłaconym w całości, o nr NIP: 7010447031, Abbot Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-052) przy ul. Mazowieckiej 9 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000522682, o nr NIP: 7010447031 oraz Abbot Capital S.A. w organizacji z siedzibą w Warszawie (00-052) przy ul. Mazowieckiej 9, zwani dalej łącznie: „Usługodawcą”.
3. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca udostępnia usługi, zwane dalej: „Usługami”, świadczone na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę lub osoby trzecie, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu, a także związane z pośrednictwem finansowym oraz innymi czynnościami.
4. Usługodawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami). Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Serwisie treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści.
5. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu, jak i do jego elementów oraz baz danych, przysługują Usługodawcy. Serwis stanowi bazę danych podlegającą ustawie o ochronie baz danych. Ochronie podlega zarówno Serwis jako całość, a także wszelkie poszczególne jego elementy, w tym w szczególności projekt, tytuły, spisy treści, hasła, opisy, komentarze, zdjęcia, rysunki, ryciny, tabele, schematy, dobór materiałów itp. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie zawartości Serwisu jest zabronione. Za naruszenie praw autorskich lub praw do baz danych z Serwisu pobierana będzie opłata w wysokości co najmniej 100 000 zł zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rozdział II. Kontakt z Usługodawcą

1. Kontakt z Usługodawcą odbywa się przez:
a. Pocztę elektroniczną (e-mail) na adres: kontakt@abbotcapital.pl,
b. Call Center – pod numerem telefonu: +48 221238444
2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 9 (dziewiąta) – 18 (osiemnasta), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 24 godziny, do terminu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy (Usługodawca w miarę możliwości postara się udzielać odpowiedzi wcześniej, jednakże nie rodzi to po stronie Użytkownika żadnych praw ani roszczeń).

Rozdział III. Użytkownik

1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która jest usługobiorcą Usług.
2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek Danych (Treści) o charakterze bezprawnym, w tym danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
3. Wszelkie dane podawane przez Użytkownika podczas korzystania z Usługi muszą być zgodne z prawdą. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową i majątkową za podanie danych niezgodnych z prawdą.

4. Osoba, która chce korzystać z Serwisu, musi zapoznać się z treścią Regulaminu. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem http://www.abbotcapital.pl w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z Usług pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu Użytkownik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Usługodawcy.

Rozdział IV. Ochrona danych osobowych

1. Uzupełniając formularz kontaktowy dostępny w Serwisie, Użytkownik udostępnia Usługodawcy swoje dane osobowe („Dane osobowe”).
2. Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca, zwany na potrzeby niniejszego Rozdziału „Administratorem”.
3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu chronić Dane Osobowe Użytkowników.
4. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu umożliwienia komunikacji z Użytkownikami i odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach kontaktowych (gdzie podstawą przetwarzania są prawnie uzasadnione interesy administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami), jak i w przypadku zainteresowania Użytkownika produktami i usługami Administratora w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o te produkty i usługi Administratora.
5. Administrator będzie przetwarzał Dane Osobowe przez okres prowadzonej komunikacji z Użytkownikami lub realizacji Usług, nie później niż do złożenia skutecznego sprzeciwu. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o produkty i usługi Administratora, Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, np. przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 10 lat. W przypadku nie zawarcia umowy o produkty i usługi Administratora, Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności, o których mowa powyżej, a później przez 3 lata w celu ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
6. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być, m.in.
a. organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
b. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, dostawcy usług: IT, księgowych, marketingowych
c. podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego
d. kancelarie notarialne
e. podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, usługi telekomunikacyjne
f. podmioty, wobec których Użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie im swoich danych osobowych.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Danych Osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
9. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach kontaktowych, bądź podjęcie działań przed zawarciem umowy o produkty i usługi Administratora.
10. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora Użytkownikowi przysługuje prawo wzniesienia skargi do organu nadzorczego.

Rozdział V. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

1. Do korzystania z Serwisu wymagane są:
a. Stały dostęp do Internetu;
b. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie– Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6;
c. Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;
d. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
2. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu.
Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus, Flashblock lub innego o podobnym działaniu może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Może ono także całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.
4. W przypadku korzystania z Usług poprzez aplikację mobilną, dodatkowe wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług opisane są w Rozdziale VIII.

Rozdział VI. Odpowiedzialność Usługodawcy

1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Usług tylko wtedy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest przez Usługodawcę zawinione i Użytkownik ten fakt udowodni.
2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe z:
a. niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu (są one wymienione w rozdziale V), w tym również w przypadku korzystania z Serwisu poprzez Aplikację Mobilną;
b. braku możliwości dostępu do Serwisu, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych:
c. siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system płatności);
d. niedozwolonego korzystania z Usługi przez Użytkownika lub inną osobę;
e. złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego użytkownika Internetu;
f. przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania (np. Microsoft Windows, Android);
g. odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Usługodawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów;
h. w innych wypadkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Użytkowników jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.
4. Usługodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu. O przerwie tej zawiadamia Użytkowników poprzez Komunikat, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana.
5. Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Serwisu. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie przez Użytkownika formularzy w Serwisie, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały dodane w formularzu bez ich wiedzy i zgody.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach WWW Partnerów, za działania i zaniechania Partnerów, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Partnerów Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści reklamowych znajdujących się w Serwisie.

Rozdział VII. Rola Serwisu

1. Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.

2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za zapewnienie Użytkownikowi możliwości korzystania z Usługi jaką jest logowanie i rejestracja do serwisu wraz z infrastrukturą towarzyszącą z zastrzeżeniem Rozdziału I ust. 1, przeglądanie materiałów obejmujących w szczególności informacje, ogłoszenia, artykuły oraz formularze kontaktu użytkowników serwisu.

3. Wszelkie treści znajdujące się na stronie Serwisu mają charakter wyłącznie opiniodawczy oraz informacyjny i stanowią prywatny pogląd ich autorów. Artykuły dotyczące podatków zamieszczone na Serwisie mają charakter jedynie informacyjny i stanowią publikacje zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowią porady ani opinii podatkowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r., Nr 102, poz. 475 ze zm.) i są odzwierciedleniem poglądów wyrażonych przez autorów publikacji. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania się do nich.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki skorzystania przez Użytkownika z informacji zawartych w Serwisie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia w stosunkach prawnych lub faktycznych między Użytkownikami, które to stosunki wynikły z korzystania przez Użytkownika z Usług. Użytkownik ma świadomość i w pełni akceptuje, że rola Usługodawcy ogranicza się tylko i wyłącznie do zaprezentowania Użytkownikowi informacji z zakresu tematyki finansowej, bankowej, ekonomicznej, podatkowej i prawnej.

5. Wszelkie treści znajdujące się na Serwisie w szczególności symulacje, wyliczenia, kalkulacje  nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Rozdział VIII. Reklamacja

1. Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację za pomocą wiadomości e-mail. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń, pod rygorem wezwania przez Usługodawcę do uzupełnienia reklamacji.
2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Ze względu na specyfikę sprawy, skomplikowany charakter reklamacji, lub ujawnienie nowych okoliczności, Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany powyższego terminu w porozumieniu z Użytkownikiem. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Usługodawca przesyła Użytkownikowi na podany przez niego w reklamacji adres e-mail.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej.
2. Prawem właściwym dla korzystania z Serwisu jest prawo polskie.
3. W sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Umowy O Świadczenie Usług Pośrednictwa lub też inne ustalenia zawarte pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą.
4. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 roku.

Polityka Prywatności

Rozdział I. Stosowanie Cookies

Rozdział II. Zgodność stosowania Cookies z prawem

Rozdział III. Brak ingerencji Cookies z urządzeniem końcowym

Rozdział IV. Cele wykorzystywania Cookies

Rozdział V. Rodzaje plików Cookies

Rozdział VI. Prawo wykorzystywania Cookies przez Partnerów i reklamodawców

Rozdział VII. Wyłączenie mechanizmu plików Cookies

Rozdział I. Stosowanie Cookies

Usługodawca może stosować „cookies” (ciasteczka), czyli pliki, zawierające dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym (w szczególności komputer lub Urządzenie Mobilne) użytkownika danego serwisu, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem z tego urządzenia końcowego.

Rozdział II. Zgodność stosowania Cookies z prawem

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies jest Usługodawca. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą – Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rozdział III. Brak ingerencji Cookies z urządzeniem końcowym

Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników. Stosowanie Cookies nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. np. komputerze, Urządzeniach Mobilnych) jak i w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Rozdział IV. Cele wykorzystywania Cookies

Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu:
a. Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. Udoskonalania Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Użytkownika Serwisu;
c. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
d. Utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
e. W celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Użytkownika Serwisu, zarówno przez Usługodawcę jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych Usługodawcy.

Rozdział V. Rodzaje plików Cookies

W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”:
a. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczania Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelnienia w ramach danego Serwisu;
b. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu Użytkownika;
c. „Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do ich zainteresowań.

Rozdział VI. Prawo wykorzystywania Cookies przez Partnerów i reklamodawców

Pliki cookies zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców oraz Partnerów, na co Użytkownik wyraża zgodę.

Rozdział VII. Wyłączenie mechanizmu plików Cookies

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach jak i Urządzeniach Mobilnych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu.
Więcej informacji na temat cookies możesz przeczytać np. pod tym adresem: About cookies oraz Wszystko o ciasteczkach.